Disclaimer

De goederen blijven onze eigendom van JMV-Tailoring BV tot na de volledige vereffening der rekeningen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN:

  1. De aangeduide leveringstermijnen zijn niet van strikte toepassing. Een vertraging in de levering kan, in geen geval, recht geven op vergoedingen of schadeloosstellingen.
  2. De leveringen zijn betaalbaar bij onze bankiers te Kortrijk. Iedere vertraging in de betaling verplicht de koper van rechtswege en zonder sommatie, tot betalen van de wettelijke intrest die in voege is in handelszaken. Het niet-betalen van een levering geeft ons het recht de in loop zijnde bestellingen te annuleren en onmiddellijk het verschuldigde saldo op te eisen.
  3. De klachten die niet schriftelijk gedaan worden in de acht dagen na ontvangst van de koopwaren zijn niet geldig. Wij behouden ons het recht voor de koopwaren welke rechtmatig werden geweigerd te vervangen. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen.
  4. Alle gedingen zijn van exclusieve bevoegdheid der Rechtbanken van Kortrijk en Vredegerecht van Menen.
  5. In geval van niet-betaling binnen 14 dagen, ten gevolge van nalatigheid of kwaadwilligheid, en na ingebrekestelling, zal het bedrag van de factuur ambtshalve met 15% vermeerderd worden (met een minimum van €125,00) ten titel van conventioneel strafbeding zonder dat deze bepaling beletsel uitmaakt voor de eventuele toepassing van het artikel 1244 8.W. op de schuldenaar. Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Kortrijk en het Vredegerecht van Menen bevoegd.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×